top of page

News | Aktualności

Instytut B61 THE EVOLUTION OF STARS - FOR THE VERY FIRST TIME IN ARMENIA | Instytut B61 EWOLUCJA GWIAZD - PO RAZ PIERWSZY W ARMENII

strona plation 01.png

 

 

Instytut B61| THE EVOLUTION OF STARS - FOR THE VERY FIRST TIME IN ARMENIA 

On the basis of a confidential agreement of the highest authorities of the Instytut B61 with the noble tops of STARMUS VI, for the first time in the history of Yerevan, between the 7th and 10th of September 2022, outside observers will be allowed to interfere with the outstanding astrophysical facilities responsible for the research on the entirety of the Cosmos and its components.  

 

All experiments, live experiences, performances, and installations made available to visitors during the peculiar ‘STARMUS' open days’ are based on the Polish-Indian-Armenian technique named Source of Ultraviolet Geometry in Astronomical Replications (SUGAR). During the trip, visitors will set off on a mysterious journey to secret scientific laboratories to understand the monumental stages of the star's life cycle - from the chaos of the Interstellar Matter, through a calm life on the Main Sequence, all the way down to the energetic Supernova explosion!

 

We invite you to a special screening organized for media representatives: 07.09.22 - 13:07.

 

THE MEETING POINT of the show is at the Republic Square, Yerevan 5GH7+33C 

 

Instytut B61| EWOLUCJA GWIAZD - PO RAZ PIERWSZY W ARMENII 

Na podstawie poufnego porozumienia najwyższych władz Instytutu B61 ze szanownym zarządem STARMUS VI, po raz pierwszy w historii Erywania, w dniach 7-10 września 2022 r. zewnętrzni obserwatorzy będą mogli ingerować w wybitne obiekty astrofizyczne odpowiedzialne za badania całego Kosmosu i jego składników.  

 

Wszystkie eksperymenty, performansy i instalacje udostępniane zwiedzającym podczas swoistych dni otwartych „STARMUS” oparte są na polsko-indyjsko-ormiańskiej technice Source of Ultraviolet Geometry in Astronomical Replications (SUGAR). Podczas wycieczki zwiedzający wyruszą w tajemniczą podróż do tajnych laboratoriów naukowych, aby zrozumieć monumentalne etapy cyklu życia gwiazdy – od chaosu materii międzygwiezdnej, poprzez spokojne życie na Ciągu Głównym, aż po energetyczny wybuch supernowej!  

 

Zapraszamy na pokaz specjalny zorganizowany dla przedstawicieli mediów: 07.09.22 - 13:07.

 

MIEJSCE SPOTKANIA pokazu znajduje się na Placu Republiki, Erywań 5GH7+33C 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do internacjonalizacji produktu Wnioskodawcy: immersyjne spektakle edukacyjne na dwa nowe rynki: Wielka Brytania, USA.

bottom of page